Høm Grundejerforening er en forening som arrangerer fastelavn, Sct. Hans mm.

Herudover sørger foreningen, i samarbejde med Borgerforeningen, fældning, afhentning samt opstilling af juletræet på busvendepladsen. 1. søndag i advent arrangeres der juletræstænding.

Efter generalforsamlingen i november, har bestyrelsen konstitureret sig på
følgende måde:

Formand: Jan Henriksen, Ellehøj 1, 4100 Ringsted , tlf. 40831088, mail:
jh.lak@post9.tele.dk
Næstformand: Jens Christian Nielsen, Englerupvej, 4100 Ringsted
Tlf.20264581, mail: 2.jcn@dlgmail.dk
Kasser: Erik Hansen, Ellehøj 21, 4100 Ringsted, tlf. 29993642, mail:
ellehoj21@gmail.com
Sekretær: Kirsten Thomsen, Smedevænget 3, 4100 Ringsted, tlf. 57643210,
mail: bkthomsen@mail.dk
Medlem: Søren Dose, Englerupvej 10, 4100 Ringsted, tlf. 40383584

Vedtægter:

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HØM af 1973

§ 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen ”Høm” af 1973.

§2. Ret til at være medlemmer af foreningen har nuværende og kommende ejere af grunde i Høm – afgrænset af åen ved Ringsted Mark – Jernbaneviadukten ved      Englerupvej – skolen på Næstvedvej – Hømvej til og med Tågehøj. Der kan kun oprettes et medlemskab pr. skøde.

§3. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor såvel
private som offentlige myndigheder, samt at udbygge kendskab til hinanden
gennem foreningssammenkomster.

§4. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling.
Bestyrelsen består af: Formand – næstformand – kasserer – to menige bestyrelsesmedlemmer – to suppleanter – to revisorer.

§5. Tre bestyrelsesmedlemmer og to revisorer er på valg i ulige år. To bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter er på valg i lige år.
Afgående bestyrelsesmedlemmer kan modtage genvalg. Den nyvalgte bestyrelse skal konstituere sig senest 30 dage efter generalforsamlingen.

§6. Generalforsamlingen afholdes i november måned.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal ske når
mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt opfordrer hertil med angivelse af dagsorden.
Generalforsamlingen, der alene kan træffe beslutning om, de af dagsordenen
omfattede forslag, kan træffe beslutning ved simpelt flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.
Undtaget herfra er spørgsmål om foreningens opløsning, og afhændelse af foreningens ejendom og formue, hvor 2/3 af medlemmerne skal være tilstede.

§7 Forslag om opløsning af foreningen skal på generalforsamlingen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Desuden skal mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer være tilstede Såfremt der ikke på generalforsamlingen er tilstrækkelig stemmeberettigede medlemmer til stede, kan forslagene forelægges på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes mindst 14 dage og senest 1 måned efter den første generalforsamling.
Den ekstraordinære generalforsamling skal varsles efter reglerne i § 6. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslagene vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§8 Regnskabet går fra d. 1. november til d. 31. oktober.
Kasserer og formand disponerer i fællesskab over foreningens midler.

§9 Hvert medlem betaler et på generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.
Kontingentet skal opkræves i september måned og udgør i pt.: kr. 100,00 pr år.

§10. Vedtægtsændringer, kan kun ske ved generalforsamling, som skal bekendtgøres mindst 8 dage før afholdelse.